ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ3] 20 ပုၵ်ႈ

1.ယႃႇၵူဝ်သင်
2.ယႃႇပၼ်ယွမ်းၵၢၼ်ႉ
3.ယႃႇႁႂ်ႈသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
4.ယိင်းၼွင်ႉမိူင်းၵႆ
5.ယိင်းႁႃၸၢႆးၸၢႆးႁႃယိင်း-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း&ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း
6.ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်
7.ယၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း(live)
8.ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
9.လမ်းမႆႉႁႅင်ႈ
10.သင်မႂ်းပၼ်ၽဝၵဝ်
11.သင်ႇထိုင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း
12.သေလၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်း
13.သေလၢႆဝၼ်းပူၼ်ႉ
14.သႅတ်ႉၸႃႇသူႁဝ်း
15.ႁၵ်ႉၵိုမ်း-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း&ၼၢင်းၵဵင်ႁွမ်
16.ႁွင့်ၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်
17.ႁိူၼ်းၶႃးႁႅင်းႁၵ်ႉ
18.ႁိူၼ်းႁဝ်း
19.ႁူမ်ႈႁၵ်ႉၸိူင်ႈမိူင်းၵူႊၸၢဝ်းၶူဝ်း
20.ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႅင်ၼိုင်းသိပ်းသွင်ပၼ်ၼႃး

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ3] 20 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。