ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ2] 20ပုၵ်ႈ

1.တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇမီး
2.တူၺ်း
3.တူၼ်ႈပႅၵ်ႇထဝ်ႈ
4.ၼမ်ႉယၢတ်ႉၼႆႉဢမ်ႇမေႃလႅၼ်
5.ပႂ်ႉထႃႈၼၢင်းယူႇ
6.ပီႈၼႄတၢင်းပၼ်
7.ပေႃႈ
8.ပၢင်ႇလၢႆႇ
9.ပၢၼ်ၵူၼ်း
10.ၽေးၶူင်းၵၢင်
11.မွၵ်ႇဢၼ်ၼၢင်းတွၼ်ႈ
12.မွင်းယဝ်ႉမွင်း
13.မွင်းလိူၼ်မွင်းလၢဝ်
14.မွင်းဝၼ်းႁူႉထိုင်
15.မွၼ်းမွၼ်း
16.မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
17.ယမ်
18.ယွၼ်းၶၢဝ်းႁၵ်ႉထႅင်ႈ
19.ယွၼ်းႁၵ်ႉ
20.ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၾႆး

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ2] 20ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。