ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ1] 18 ပုၵ်ႈ

1.ยังรักเธอ
2. ၵဝ်ဢၢႆတၢင်မႂ်း
3. ၵွတ်းၶီႈလိင်း
4. ၵိုတ်ႉယၢပ်ႇသေပိူၼႈ
5.ၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႇ(live)
6.ၵေႃႉၸမ်ၸႂ်
7.ၵေႃႉၼႄတၢင်း(live)
8.ၵႅမ်တူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း&ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း&ဢဵၼ်းဢၢၼ်း
9.ၶႂ်ႈၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်
10.ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း(live)
11.ၶၢမ်ႇယူႇၵေႃႉလဵဝ်(live)
12.ငိုၼ်း
13.ငိုၼ်းၶမ်းႁိုဝ်တၢင်းႁၵ်ႉ
14.ၸႂ်ႁၵ်ႉတီႈၵႆ
15.ၸၢႆးၽိတ်းလွင်ႈသင်
16.တႃႇမႂ်းသိူဝ်း
17.တႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ်
18.တိုၵ်ႉႁၵ်ႉသူ(live)

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇထွမ်ႇ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း [မႆၢ1] 18 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。