ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆး ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း 13ပုၵ်ႈ

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း – ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း
1.ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႄႈ
2.တေၶိုၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်
3.ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မၼ်းမီးလ်ႂ
4.ေၵႃႉႁၵ်ႉၼၢင်းၸႆၢးၵဵင်းတုင်
5.ၸင်းေသလိုမ်းလႃႈ
6.ၶၢဝ်းၵတ်းဢိူၺ်ႉပေႉငိၼ်းၽၢၼ်
7.ၸင်းသေလိုမ်းလႃႈ
8.မိူင်းယၢင်း
9.ယွင်ႈေယႃးၸဝ်ႈၶူးေမႃ
10.ယၢမ်းၼႆႉၸႆၢးၵႂႃႇမီးတၢင်းလ်ႂ
11.ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၵူႈယၢမ်းပုၼ်ႈတႃႇပီႈ
12.သင်ပဵၼ်လႆႈၶ်ႂႈၶိုၼ်းထူပ်းၵၼ်
13.ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၸႆၢးေတၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၢင်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆး ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း 13ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。