ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆးတိုၼ်းလီ36ပုၵ်ႈ

( ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း )………………….
01 ယွၼ်းသိုပ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႈ
02 ၸၢတ်ႈပၢၼ်လပ်းသိင်ႇ
03 ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၵ်ႉတေႉ
04 ၶေႃႈသင်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း
05 တၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉတၢင်းၸဵပ်း
06 ဢမ်ႇမီးႁႅင်းလိုမ်းမႂ်း
07 ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်
08 ဢမ်ႇႁတ်းႁၵ်ႉယဝ်ႉ
09 ယွၼ်းႁႂ်ႈတႆးႁၵ်ႉၵၼ်
10 ၽႂ်တေမႃးပွင်ႇၸႂ်
11 လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်မွၵ်ႇမႆႇ
12.တၢင်းႁၵ်ႉၼွင်ႉမႃႇယႃႇ
13.သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
14.လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ၼ်ႂးၽဵတ်း
15.သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉၶႂ်ႈလိုမ်း
16.ၸႂ်ထိုင်ထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ
17.ထိုင်ၵေႃႉႁဵတ်းလႆႈ
18.ယိင်းယႃႉၶိူဝ်း
19.ၸိုင်ၼွင်ႉပႄႉႁဵတ်းလႆႈ
20.လဝ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉမေႃယုမ်ႉ
21.ၵေႃႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်း
22.ဢမ်ႇၶ်ႂႈၽၢတ်ႇယဝ်ႉမိူင်းပွၼ်
23.เพลง เมื่อไหร่จะลืม(မိူဝ်ႈလ်ႂတေလိုမ်း)
24.จะอดทนให้ได้
25.ယွၼ်ႉၵူၼ်းယႃႉၵဝ်း
26.ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ၸႆၢးတိုၼ်းလီၽဵင်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမ်ႂႇ
27.သင်ႇထိုင်ၶမ်း
28.ႁၵ်ႉဢမ်ႇ_ပႄႉငိုၼ်းလႆႈ
29.ပေႉၸ်ႂ်ၵေႃႈၸင်းလႄႈ
30.တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်လႄႈတႆး
31.လဝ်းဢွၼ်ႇၼွင်ႉမေႃယုမ်ႉ
32.မိူင်းၸၢင်ဢွၼ်ႇတီႈၸႆၢးၵိူတ်ႇပဵၼ်
33.တၢင်းႁၵ်ႉၾႆးၽိူင်း
34.လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ၼ်ႂးၽဵတ်းတႅမ်ႈ
35.ၸ်ႂထိုင်ထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ
36.သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉၶႆႈလိုမ်း

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆးတိုၼ်းလီ36ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。