ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းႁွင်ႉၵူႈ ၸၢႆး/ယိင်း 5ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးၼေႃႇမိူင်း&ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း
1.ၶၢဝ်းၵတ်းဢွၼ်ႇမိူင်းႁဝ်း
2.လွႆမိူင်းတႆးႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ
3.ၶၢဝ်းႁဵတ်းၼႃးမိူင်းလွႆ
4.ၾိင်ႈထုင်းသႃႇသၼႃႇ
5.မွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီမႂ်ႇ

ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းႁွင်ႉၵူႈ ၸၢႆး/ယိင်း 5ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。