ယွၼ်ႉႁၵ်ႉလႄႈပွင်ႇၸႂ်

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း & ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ – ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ 12 ပုၵ်ႈ
01.ၼွင်ႉၸင်းၵေႃႈၸၢႆးဢမ်ႇလိုမ်း – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
02.ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႄႈၼွင်ႉ – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
03.ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်း – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
04.ယွၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
05.ပၢၼ်မိူၼ်တူၼ်ႈႁၢမ်းၽိူဝ် – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း
06. ပၢင်ပွႆးၶိင်ႇမႆႈ – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းၶိုၼ်း + ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
07.ပွင်ႇၸႂ်ပၼ် – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
08.ၺႃးၼွင်ႉၸင်ႇမေႃႁၵ်ႉ – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
09.ၵွပ်ႈဢမ်ႇထိူၵ်ႈႁၵ်ႉႁိုဝ် – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
10.ယွၼ်ႉႁၵ်ႉလႄႈပွင်ႇၸႂ် – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
11.ပုၼ်ႈတႃႇသူ – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ
12.ၶမ်ႈၶိုၼ်းပီႊမႂ်ႇ – ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ + ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းငိုၼ်း & ငဝ်းႁၵ်ႉၸႅတ်ႈ – ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ 12 ပုၵ်ႈ


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。