ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း  ၼ်ႂးၶႅပ်းၵႂၢမ်း 023

ႁွင်ႉ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
တႅမ်ႈ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း – ၸႆၢးလၢဝ်သႂ်
1、သင်ဝႃႈႁၵ်ႉေၵႃႈမွၵ်ႇ
2、ပီႈၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်
3、ၵူၼ်းသွမ်ႈမွၵ်ႈ
4、ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး
5、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႄမႈလၢတ်းၵႂၢမ်း
6、ဢပုမ်ႇမီးၼႂ်းၸႂ်
7、ယၢၼ်ၼွင်ႉမိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း
8、ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈလႆႈၸပ်း
9、ဢမ်ႇႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း ၼ်ႂးၶႅပ်းၵႂၢမ်း 023


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。