ၽဵင်းတႆး – ၸၢႆးထီးသႅင်

1、တိူင်းမၼ်းလႃႈ
2、တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ
3、ထိူၵ်ႈဢမ်ႇထိူၵ်ႈပဵၼ်တႆး
4、ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်
5、ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ
6、ယိင်းဢွၼ်ႇႁၵ်ႉၸၢႆး
7、ယႃႇၽူမ်ႈမိၼ်
8、ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃသူလႅင်း
9、ဢဝ်ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လၢတ်ႈ
10、ၵူဝ်ၵွပ်ႈၵေႃႉမႂ်းႁၵ်ႉ
11、ၵေႃႉထုၵ်ႇတႃပီႈ
12、ၵေႃႉသုမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
13、ၵေႃႉၸၢႆးတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
14、ၵႂၢမ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၸႂ်
15、ၶမ်ႈဢွမ်ႇၾႆး
16、ၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈဢမ်ႇပဵၼ်
17、မိူင်းသႃႇယႃႇ-ၸၢႆးထီးသႅင်+ၼၢင်းဢဵင်ႈၶမ်း
18、ၼမ်ႉတႃၵေႃႉၸၢႆးဢမ်ႇပၼ်တူၵ်းလိၼ်
19、ၽၵ်းတူ
20、ၾၼ်ႁၼ်ၵၢင်ဝၼ်

ၽဵင်းတႆး – ၸၢႆးထီးသႅင်

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。