ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ်

1、Rock & Roll တႆးမႂ်ႇသုင်
2、တိုၼ်းႁတ်းတႃႉ
3、ယွၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းၸမ်တူဝ်
4、ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁၵ်ႉ
5、ယႃႇပေပႆၼိူဝ်ဢတ်းတႃႉ
6、ယႃႇၸူႇႁူဝ်ၸႂ်
7、လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ထုင်ႉမၢဝ်း
8、သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉသွင်ၽၢႆႇ
9、ဢမ်ႇမီးမႂ်းဢမ်ႇမေႃယူႇ
10、ၽေးၵူၼ်း
11、ၾႆးႁၵ်ႉ
12、ႁၵ်ႉတေႉဢမ်ႇပေႉၵေႃႉယူႇၸမ်

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ်


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。