ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း

1、ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး-ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
2、တၢင်းႁၵ်ႉပီႈဢမ်ႇယွမ်းၽႂ်-ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
3、ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
4、ၼုမ်ႇၼုမ်ႇႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
5、တၢင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ်−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
6、ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင်−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
7、ၶိူဝ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးၶဝ်ႈၼဵဝ်−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
8、ထိုင်တႃလႂ်ၵဵဝ်ႇတႃၼၼ်ႉ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
9、ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
10、လင်ႇၵႃႇသိပ်းႁူဝ်−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
11、ၸွမ်းမႃးလႄႈ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
12、ၼွင်ႉလိုမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
13、ဢမ်ႇလိုမ်းသၢဝ်လမ်းဝူင်း−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
14、ပေႉႁဵတ်းလႆႈၼိူဝ်ပီႈ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
15、ၵေႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ−ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。