ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸႆၢးထီးသႅင်

1、ၽၵ်းတူ
2、ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၾႃး
3、မီူင်းသႃႇယႃႇ(ဢဵင်ႉၶမ်း&ထီးသႅင်)
4、ႁၵ်ႉတႃႇေၵႃႉလဵဝ်
5、ၶမ်းၼွင်ႉ
6、ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃသူလႅင်း
7、ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵွၼ်းတၢင်းၸႃႉ
8、ေႁႁိုဝ်လိုမ်းလႆႈ
9、ၸ်ႂပိဝ်ၵွပ်ႈၼွင်ႉ
10、ၶ်ႂႈပဵၼ်ႄလႈဢမ်ႇပဵၼ်
11、ေၵႃႉႁၵ်ႉ
12、လႆွသၢမ်သိပ်း
13、မႆႈတၢင်းၼ်ႂး
14、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂလၢတ်ႈ
15、တိူင်းမၼ်းလႃႈ
16、တိူင်းမၼ်းလႃႈ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸႆၢးထီးသႅင်


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。