ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်
1、ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈတႃႇလႃႇထယိလူႈလူင်
2、တွင်ႇၶွၢတ်ႈၼႃႇရႃႇၵီႇရီႉၸၢင်ႉလိူင်းလူင်
3、တွင်ႇၶွၢတ်ႈတိင်ႇဝူႉလီႉမႃႇလႃႉ
4、တွင်ႇဝေႉၽေးယႃႉမႄႈၸိင်ႇၸႃႉမႃႇၼႃႉ
5、တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ
6、ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈၼၼ်ႇတေႃးဝၼၼ်ႇတႃႉၶူၼဵၼၵ်ႈၵႃး
7、တွင်ႇၶွၢတ်ႈပဝႃႉၶုၼ်ယၢင်လူင်
8、ယွၼ်းသၢမ်ယွၼ်း
9、ဢွင်ႇပေႉၽေးယႃႉမၢၼ်ႇလူင်

ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。