ၸိူင်းလႅဝ်း–ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

1、ၸိူင်းလႅဝ်း – ၸုမ်း
2、လွႆတႆးလႅင်း – ၸၢႆးတႃႇဢူး
3、ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ – ၸၢႆးတႃႇဢူး
4、မႃႇၼသူၼ်းပႆ – ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
5、ဝူၼ်ႉၼၵ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
6、လိူတ်ႈလႆႁိုဝ်ႁႅင်ႈ – ၸၢႆးတႃႇဢူး
7、တၢင်းၽႄ – ၸၢႆးတႃႇဢူး
8、မႃးႁဝ်းမိူင်းၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်း – ၸၢႆးတႃႇဢူး
9、မၢဝ်ႇၶူဝ်းလၢႆး – ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
10、ၵၢဝ်ႇထိုင်မႄႈမိူင်းတႆး – ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
11、ႁဵတ်းၵိၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
12、ၵူၼ်းတႅမ်ႈပိုၼ်း – ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း

ၸိူင်းလႅဝ်း–ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。