ၵႂၢမ်းလေႃးလႄးၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇ

ၵႂၢမ်းလေႃးလႄးၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇ – ၸၢႆးမိူင်းၶမ်း

1.လုၵ်ႈႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႄႈ
2.ၼမ်ႉမၢဝ်း
3.My-Dearest-Child
4.Reaching-MyHeart-Out-To-You
5.ၼေဢဵၼ်ႁႅင်း
6.ၸိူင်းၶေႃးၶူမ်
7.မွင်ၵေႃၼိုင်ႈ သမ်ႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ
8.ၵႂၢမ်းၽၢင်းႁၵ့်
9.မွင်းသူးႁၵ့်
10.ဢမ်ႇေတႃႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမွၼ်းမွၼ်း
11.တိုဝ်တိုတ့်ၵေႃႉႁၵ့်တိုဝ်
12.ႁူႉထိုင်ထိုင်သေၵမ်း
13.ဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူၼ်မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း
14.ႁႅင်းၸႂ်တႃႇၸၢႆးႁၢၼ်ယိင်းႁၢၼ်
15.ႁူင်ႈလႃႈ
16.ႁၵ်ႉလႆႈပဵၼ်လီ
17.ႁၵ်ႉၼၢင်းဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
18.ႁၵ်ႉငၢႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ
19.သႅတ်ႈၸႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ
20.လုၵ်ႈသၢဝ်ဢွၼ်ႇၽႂ်
21.လီၵူဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼၢင်းယိင်း
22.လမ်းဝူင်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ
23.ယႃႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ
24.ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉ
25.မွင်းၼွင်ႉယူႇ
26.ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးလႃႈ
27.ၼၢင်းဝႃႈၼၢင်းႁၵ်ႉပီႈ
28.ၼူၼ်း
29.ၸႂ်ထိုင်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း
30.တင်းႁၵ်ႉၸၢႆးဝႆႉတႃႇၶမ်းၵေႃႉလဵဝ်
31.ထၢမ်ႁူဝ်ၸႂ်လူင်ၼၢင်းလႄႈ
32.ၵေႃႉႁဵတ်းႁႂ်ႈယၢပ်ႇၸႂ်

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。