ၸိူင်းပီႊမႂ်ႇတႆး

Ng Mo Hom & Yg Hseng Noon Kham – Jerng Bee Mai。 Tonight i have free time so I am going to post a new album for all of you. I got this album from my dear friend. I hope every Dai People would like to listen the song because the main title of the song is (Story of Shan New Year). The album sung by Nang Mo Hom & Ying Hseng Noom Kham。 There are 12 songs in the album. Most composers in this album are popular among Dai soceity, They are (Sai Lao Hsai, Sai Hseng Zom Fah, Sai Khur Soong, Sai Hsai Fon, Kuen Jerng San, Sai Noom Kon, Hang Zei Noom and Sai Harn Leng. Please enjoy !!!
ၸိူင်းပီႊမႂ်ႇတႆး
ယိင်းသႅင်ၼူၼ်းၶမ်း & ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်

https://www.shanmusic.org/album/24/ယိင်းသႅင်ၼူၼ်းၶမ်း-and-ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်/ၸိူင်းပီႊမႂ်ႇတႆး

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。