ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် Sip Bai

Sai Khur Hseng – Sip Bai。 Here you will see a new rock singer Sai Khur Hseng in this album. The album called “Sip Bai” (walk on) including in 12 songs. you can buy his DVD karaoke every where in Shan Music Shop. In his DVD karaoke many popular Shan Actors are including acting.
1.ၵူဝ်သုမ်းပၢၼ်
2.ၼွင်ႉၼူၼ်း
3.သိုပ်ႇပႆတၢင်းလိၵ်းလၢႆး
4.ဢမ်ႉမီးလွင်းသင်
5.ဢၢမ်း
6.ၽွမ်ႉၵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႉ
7.ဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၸၢႆး
8.သိုပ်ႇပႆ
9.ဢွင်ႈသဝ်းႁူဝ်ၸႂ်
10.ၵူၼ်းယဵၼ်း
11.ၸိူင်းႁၵ်ႉၵဝ်
12.ၼႂ်းၸႂ်ၵဝ် မေႃမုင်ႈမွင်းယဝ်

https://www.shanmusic.org/album/23/ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်/ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်-sip-bai

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。