ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

Shan Song Buddha ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင် – ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

1.ယွၼ်းသၢမ်ယွၼ်း
2.ဢွင်ႇပေႉၽေးယႃႉမၢၼ်ႇလူင်
3.ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈတႃႇလႃႇထယိလူႈလူင်
4.တွင်ႇၶွၢတ်ႈၼႃႇရႃႇၵီႇရီႉၸၢင်ႉလိူင်းလူင်
5.တွင်ႇၶွၢတ်ႈတိင်ႇဝူႉလီႉမႃႇလႃႉ
6.တွင်ႇဝေႉၽေးယႃႉမႄႈၸိင်ႇၸႃႉမႃႇၼႃႉ
7.တွင်ႇၶွၢတ်ႈသိတ်ႉသၵႃႉပရပိူၵ်ႈ
8.ဢွင်ႇၶွၢတ်ႈၼၼ်ႇတေႃးဝၼၼ်ႇတႃႉၶူၼဵၼၵ်ႈၵႃး
9.တွင်ႇၶွၢတ်ႈပဝႃႉၶုၼ်ယၢင်လူင်

https://www.shanmusic.org/album/16/ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်/ဢွင်ႇပႅတ်,ပိူင်

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。