ၸိူင်းလႅဝ်း–ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၽႅၼ်ႇတေႉမၼ်းၸိုင်ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ (ၸၢႆးမၢဝ်း) မၢႆၽူင်း 089-265-2894 (ၽူင်းထႆး)\r\nဢီးမေး harn.new.15@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ။ဢႄႇပမ်ႇဢၼ်ၼႆႉတေမီးၶႅပ်း CD တင်း DVD (2) ၽႅၼ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈၵႃႈၶၼ်တႄႉ (100) ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၶႃႈပႆႇပႃးၵႃႈသူင်ႇ။

1 ၸိူင်းလႅဝ်း-ၸုမ်း
2 လွႆတႆးလႅင်း-ၸၢႆးတႃႇဢူး
3 ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ-ၸၢႆးတႃႇဢူး
4 မႃႇၼသူၼ်းပႆ-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
5 ဝူၼ်ႉၼၵ်းၸႂ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
6 လိူတ်ႈလႆႁိုဝ်ႁႅင်ႈ-ၸၢႆးတႃႇဢူး
7 တၢင်းၽႄ-ၸၢႆးတႃႇဢူး
8 မႃးႁဝ်းမိူင်းၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်း-ၸၢႆးတႃႇဢူး
9 မၢဝ်ႇၶူဝ်းလၢႆး-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
10 ၵၢဝ်ႇထိုင်မႄႈမိူင်းတႆး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
11 ႁဵတ်းၵိၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
12 ၵူၼ်းတႅမ်ႈပိုၼ်း-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း

https://www.shanmusic.org/album/15/ၸိူင်းလႅဝ်း/ၸိူင်းလႅဝ်း-ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。