ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ — ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ || ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
1 ပွႆးသွၼ်းသိူဝ်းသႃႇ ယႃႇပၼ်ဝၢႆးႁၢႆ
2 ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ
3 ပွႆးသွၼ်းၵႅၼ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း
4 သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉသွၼ်းႁၵ်ႉ
5 ၶွင်တွၼ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ
6 ယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉပႅင်း
7 ပွႆးသွၼ်းသူင်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉတႃႇႁႃး
8 ႁုမ်ႈၵၼ်သွၼ်းၼမ်ႉ
9 မႃးလႄႈမူၼ်ႈပွႆးသွၼ်း

https://www.shanmusic.org/album/6/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ-oror-ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ/ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。