ၵႂၢမ်းၵိုၵ်ႉပိုၼ်း(မႆၢ႖ )မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်​မေႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း||ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌

01 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႄမႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
02 ၸ်ႂထိုင်သၢဝ်တႆးမၢဝ်း
03 ႁႆၢႉမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ
04 ၼၢင်းလဝ်းလဝ်း
05 လီၵူဝ်ႁူဝ်ၸ်ႂၼၢင်းယိင်ႊ
06 လူတ်ႉၶိူင်ႈလပ်ႉၸၢင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း
07 သင်ႇထိုင်ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်းတႆး
08 ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီေၵႃႈေမႃႁၵ်ႉ
09 ႄမႇႁၢင်ႈလီေၵႃႈေမႃႁၵ်ႉ
10 ဢမ်ႇမီးၵူပ်ႉၵူႈၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ
11 ယွၼ်းႁူတ်းၼမ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇယၢၼ်
12 ပိုတ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႄၼ
13 သင်မွၵ်ႇၵွၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႃး
14 ႁၵ်ႉလိူဝ်ၼႃႇေသပိူၼ်ႈ
15 ၸူႉႁၵ်ႉတီႈၵႆ
16 လွမ်ႁၵ်ႉ
17 လမ်းယၢပ်ႇေတႉၸ်ႂႁၵ်ႉသူ
18 ေပႉႁဵတ်းလႆႈငိုၼ်းႁွမ်

https://www.shanmusic.org/album/9/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ၵႂၢမ်းၵိုၵ်ႉပိုၼ်းမႆၢ႖-မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်​မေႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。