ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း [မႆၢ႕]

01、မိူင်းတႆး
02、႑႕႐႐လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
03、လၢမ်းယၢပ်ႇတေႉၸႂ်သူ
04、ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
05、မွၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
06、ၵေႃႉႁၵ်ႉၸၢႆးဢွၼ်ႇမူၺ်ၽွင်
07、ယူႇၵေႃႈၶႆႈယူႇမိူဝ်းၵေႃႈၶႆႈမိူဝ်း
08、ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈယဝ်ႉ
09、မွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ႉ
10、ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်း
11、သဵၼ်ႈတၢင်းသုတ်း
12、မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း
13、တၢင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ်
14、ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း
15、ၵႂၢမ်း ႄမႈ
16、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
17、ၽဵင်းၵႂၢမ်း
18、မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း
19、သင်ႇၶႃႇ
20、ေၼႃးၼၢင်း
21、ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈမ်ႂႇယဝ်ႉ
22、ပၢင်လမ်းဝူင်းမူၼ်ႈေၵျႃႇ
23、ႁိူၼ်း
24、ၼွင်ႉလုိမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်
25、ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း
26、ၼႃးမိူင်းတႆး
27、မွၵ်ႇႁွမ်လိုၵ်း
28、ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈမိူင်းတႆး
29、ႄမႈႁၢင်ႉၼုမ်ႇသၢမ်ပီ
30、ၾဵင်းၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ
31、မေႈမိူင်းတႆးလေႈၼွင်ႉ
32、ငိုၼ်းၶမ်း
33、မိူင်းၵိူတ်ႇသႅၼ်ဝီႁွင်ႇ
34、ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း
35、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
36、ၼမ်ႉတႃၵိုင်းမိူင်း
37、လူတ်ႉၶိူင်ႈႁပ်ႉတၢင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း
38、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ

https://www.shanmusic.org/album/10/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း-[မႆၢ႕]

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。