ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ် [မႆၢ႔]

01 ၼွင်ႉၶႆႈယူႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
02 ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇႁပ်ႉပီႈေလႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
03 ၽွင်းၼွင်ႉမီးၵႆ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
04 ၶၢဝ်းယၢမ်းၶ်ႂႈႁၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
05 ေတႁၵ်ႉၼၢင်းေၵႃႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
06 မူဝ်ႁွမ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
07 တၢင်းႁၵ်ႉၼ်ႂးၽၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
08 ပဵၼ်လူၺ်ႈဝႃႇသၼႃႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
09 ႁိုဝ်ၵၢင်းလွတ်ႈမႅင်းၽိုင်ႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
10 ၶၢဝ်းၽူၼ်ဢိူင်ႇထုင်ႇမူဝ်း – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

https://www.shanmusic.org/album/11/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်-[မႆၢ႔]

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。