ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ် [မႆၢ႔]

01 ၼွင်ႉၶႆႈယူႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
02 ယိုၼ်ႈမွၵ်ႇႁပ်ႉပီႈေလႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
03 ၽွင်းၼွင်ႉမီးၵႆ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
04 ၶၢဝ်းယၢမ်းၶ်ႂႈႁၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
05 ေတႁၵ်ႉၼၢင်းေၵႃႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
06 မူဝ်ႁွမ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
07 တၢင်းႁၵ်ႉၼ်ႂးၽၼ် – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
08 ပဵၼ်လူၺ်ႈဝႃႇသၼႃႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
09 ႁိုဝ်ၵၢင်းလွတ်ႈမႅင်းၽိုင်ႈ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း
10 ၶၢဝ်းၽူၼ်ဢိူင်ႇထုင်ႇမူဝ်း – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published.