(75) ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် – ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

1、ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
2、သၢႆၶေႃး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
3、ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
4、ယွင်ႈယေႃးၵေႃႉၼႄတၢင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
5、(75)ပီၸၢႆးလၢဝ်သႂ်-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်@
6、ၼၢင်းၼွင်ႉလဝ်း-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်
7、ၵေႃႉၼႄတၢင်း-ယိင်းသႅင်လူႇ
8、ဢပုမ်ႇတီႈၼႂ်းၸႂ်-ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း
9、လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်ႇၵုၼ်ႁဵင်-ၼၢင်းသီၼုမ်ႇ
10、ယႃႇလိုမ်းပႅတ်ႈၶိူဝ်းတႆး-ၸၢႆးဢူး
11、ၸၢႆးၸၢႆးပေႉၵူဝ်-ၸၢႆးဢူး
12、ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၸၢႆးၶႂ်ႈပဵၼ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်
13、မွၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်
14、ၼွင်ႉမႃးယႃၸင်ႇလႆႈ-ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ
15、ဢႃးမဵင်-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း
16、တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးတႃ-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း
17、ၸၢႆးတေႁၵ်ႉယဝ်ႉ-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
18、ၸႂ်ထိုင်မိူဝ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
19、ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ-ၸၢႆးတႃႇဢူး

https://www.shanmusic.org/album/5/ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်/75-ပီ-ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်-ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。