ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း [မႆၢ႓]

01 ၸၢတ်ႈၼႃႈမႃးၸွင်ႇၸမ်
02 ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉႁဝ်းမၼ်ႈၼ်ႂးၸ်ႂ缺
03 ႁၵ်ႉလိူဝ်ၼႃႇေသပိူၼ်ႈ
04 လမ်းယၢပ်ႇေတႉၸ်ႂႁၵ်ႉသူ
05 ေတပိုတ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
06 ယၢပ်ႇၸ်ႂၵွပ်ႈမိူင်းတႆး
07 ၸ်ႂထိုင်ၸႆၢးမူး

Leave a Reply

Your email address will not be published.