ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ – ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း [မႆၢ႒]

01 ယၢမ်းၸႆၢးလႆႈငိၼ်းၽၢၼ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
02 ၼွၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇလပ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
03 လိုမ်းယဝ်ႉၵိူဝ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
04 ၸႆၢးၸႆၢးေပႉၵူဝ် – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
05 ယၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
06 ဢပုမ်ႇမီးၼ်ႂးၸ်ႂ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
07 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂေမႈလၢတ်ႈၵႂမ်ၢး – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
08 ဢမ်ႇႁၵ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇၶီ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
09 ဝၼ်းၶိူဝ်းၸႆး – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
10 ဢွၼ်ႇသၢဝ်လဝ်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
11 ဢမ်ႇႁႃထႅင်ႈမ်ႂႇယဝ်ႉ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
12 ၼွင်ႉၼၢင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
13 ၵူၼ်းၵိူၵ်ႈမွၵ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
14 ပီႈၽၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
15 ၶုၼ်သၢမ်ေလႃးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း
16 သင်ဝႃႈႁၵ်ႉေၵႃႉမွၵ်ႇ – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း

https://www.shanmusic.org/album/18/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ-ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း-[မႆၢ႒]

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。