ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း – ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း [မႆၢ႑]

01、ၶူၵ်ႉၸ်ႂလႆႈမိူင်းၸႆး
02、တင်းႁၵ်ႉပီႈဢမ်ႇယွမ်းၽ်ႂ
03、ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း
04、ၼူမ်ႇၼူမ်ႇႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ
05、တင်းႁၵ်ႉမၢဝ်ႇၵူၼ်းၽၼ်
06、ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင်
07、ၶိူဝ်းထဝ်ႇၼဝ်တႆးၶဝ်ၼဵဝ်
08、ထိုင်တႃႈလ်ႂၵဵဝ်ႇတႃႈၼၼ်ႉ
09、ယွၼ်းႁူတ်းတမ်ႉ
10、လၢင်ႇၵႃႇသိပ်းႁူဝ်
11、ၸွမ်းမႃးႄလႈ
12、ၼွင်ႉလိူမ်းယဝ်ႉႁိူဝ်း
13、ဢမ်ႇလိူမ်းသၢဝ်လၢမ်းဝူင်း
14、ေပႁဵတ်ႈလႆႈၼိူဝ်ပီႈ
15、ေၵႃႉႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ
16、ပီႈေတလိုမ်းမ်ႂးယဝ်ႉ

https://www.shanmusic.org/album/13/ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း‌/ၵဝ်ၵူဝ်မိူင်းလႅင်း-ၸႆၢးသႆၢမၢဝ်း-[မႆၢ႑]

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。