ပိုၼ်း

1、Internet-Chatting
2、တင်းမႂ်းၸွင်ႇမေႃႁၵ်ႉ
3、တၢင်းတူၺ်းၵမ်းလိုၼ်း
4、တၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတွင်း
5、ပီႈဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၼွင်ႉ
6、မႂ်းႁူႉယူႇႁႃႉ
7、ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ
8、ယွၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်
9、ယႃႇၶႂ်ႈမႃး
10、လိူၼ်
11、လွမ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉ
12、လၢဝ်
13、သဵင်ႁွင်ႉတႃႉၶုၼ်တၢႆ
14、သွၼ်သိုပ်ႇသွၼ်
15、ဢမ်ႇဝႄႈလႆႈ
16、ဢမ်ႇႁၼ်တီႈသုတ်း
17、ဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
18、ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ
19、ၵဝ်ၶႂ်ႈ
20、ၵဝ်ၽိတ်းသင်
21、ၵႆယူႇၵေႃႈၸႂ်ၸမ်
22、ၶိုၼ်းဢမ်ႇမီးမႂ်း
23、ၸႂ်

https://www.shanmusic.org/album/14/ပိုၼ်း/ပိုၼ်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。