သူပ်းယွၵ်းRoze

1、တႆးၵေႃႉ
2、ပီႈၼၢၼ်သၢင်ႇထၢၵ်ႈ
3、ပေႃႈ
4、ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
5、ယူႇၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းၵေႃႈပႆႇၺႃး
6、ယႃႇဢဝ်ႁႃးမိူဝ်းၽင်လိၼ်
7、လပ်းလင်
8、လေႃးၽႃႉ
9、လၢဝ်
10、ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇလႄႈ
11、ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၶွင်မႂ်း
12、သူပ်းယွၵ်း
13、ဢမ်ႇမီး
14、ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလီ
15、ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၽဵင်း
16、ဢၢႆႈၵျၢင်ႉယွၵ်း
17、ၸၢႆးႁၵ်ႉၼၢင်း ၼၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး
18、ၼမ်ႉတႃ
19、ၼွင်ႉဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး
20、ၼၢင်းၵိၼ်သင်ၽိတ်း
21、ၽိူဝ်ႇၸႂ်ဝႆႉ
22、ၽဵင်းထႆး
23、ႁူင်းႁဵၼ်း
24、ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူယဝ်ႉ
25、ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူၢယဝ်ႉ
26、ၽဝမီးၵႃႈၶၼ် – သူပ်းယွၵ်း&ဢွင်ႇထီးၶမ်း

https://www.shanmusic.org/album/19/သူပ်းယွၵ်းroze/သူပ်းယွၵ်းroze

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。