ၸၢႆးလၢဝ်မူၼ်း

01 ယွၼ်ႉႁၵ်ႉႄလႈၸၢင်ႇလၢတ်ႈ
02 သူင်ႇထိုင်ေၵႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉ
03 သူင်ႇထိုင်ေၵႃႉၸႆၢးယႆွႉ
04 တိင်ႇထဝ်ႈသုမ်းႁၵ်ႉ
05 ၶႆွပိူၼ်ႈႄလႈၶ်ႂႈပဵၼ်
06 တၢင်းႁၵ်ႉၼွင်ႉမိူၼ်ၾႆးၽိူင်း
07 မွင်ၸ်ႂမိူဝ်ႈသုမ်းႁၵ်ႉ
08 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉ
09 ယႃထၢင်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ
10 ၶမ်းသိုဝ်ႉ
11 ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၸမ်ႇၸူး ၸႆၢးယႆွႉ
12 I Love Much To You

https://www.shanmusic.org/album/20/ၸၢႆးလၢဝ်မူၼ်း/ၸၢႆးလၢဝ်မူၼ်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。