ၸႆၢးထီးသႅင်

တၢတ်း | ႁၢင်ႈ – ၸႆၢးထီးသႅင်

1 ၽၵ်းတူ

2 ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၾႃး

3 မီူင်းသႃႇယႃႇ(ဢဵင်ႉၶမ်း&ထီးသႅင်)

4 ႁၵ်ႉတႃႇေၵႃႉလဵဝ်

5 ၶမ်းၼွင်ႉ

6 ဢမ်ႇတၢၼ်ႇတႃသူလႅင်း

7 ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵွၼ်းတၢင်းၸႃႉ

8 ေႁႁိုဝ်လိုမ်းလႆႈ

9 ၸ်ႂပိဝ်ၵွပ်ႈၼွင်ႉ

10 ၶ်ႂႈပဵၼ်ႄလႈဢမ်ႇပဵၼ်

11 ေၵႃႉႁၵ်ႉ

12 လႆွသၢမ်သိပ်း

13 မႆႈတၢင်းၼ်ႂး

14 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂလၢတ်ႈ

15 တိူင်းမၼ်းလႃႈ

https://www.shanmusic.org/album/21/ၸႆၢးထီးသႅင်/ၸႆၢးထီးသႅင်

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。