ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်–ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း&ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

1、ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸုမ်ႊ
2、ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး
3、ထိုင်ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
4、တၢင်းမွင်းၵေႃႉသိုၵ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
5、ထိုင်တႆးယၢၼ်မိူင်း-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း
6、မေႃၸဵပ်းၸႂ်ၵေႃႈမေႃႁတ်းႁၢၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
7、ၽဵင်းၵၢဝ်ႇထိုင်ၼမ်ႉတဵင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
8、ၶွၼ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းသူႈ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
9、မႄႈႁဝ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
10、တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
11、သုတ်းတီႈၵႆ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
12、ၽဝၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
13、ႁတ်းၸွမ်းလႄႈၼွင်ႉ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း

https://www.shanmusic.org/album/4/ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း/ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。