ႁွင်ႉ| ၸႆၢးၶိူဝ်းလဵဝ်
1.မႄႈႁၢင်ႉၵေႃႈမိူၼ်သၢဝ်
2.ၵဝ်ၽိတ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ
3.ၵေႃႉၶၢမ်ႇသုမ်း
4.ၵၢင်ၸ်ႂေၵႃႉယၢၼ်ၵႆ
5.ၶၢမ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉလဵဝ်
6.ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်
7.တွပ်ႇပၼ်လူး
8.တေႃႇၸူဝ်ႈ
9.တၢင်းႁၵ်ႉသၢႆတဵင်း
10.ထၢၼ်ႇၾႆးၵဝ်ႇ
11.ပွင်ႇၸႂ်ၼႃႈ
12.ပၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၵူၼ်းသိုၵ်း
13.ၽဝလုၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
14.ၾၢင်ႉၽေးလူင်
15.မဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
16.မွၵ်ႇၵွၼ်မွင်းပႂ်ႉၼွင်ႉ
17.ယွမ်းပၼ်ယိင်း
18.ယုမ်ႉပၼ်ႁႅင်း
19.ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
20.သိုပ်ႇမွင်း
21.သၢႆၸႂ်မီးၵႃႈၶၼ်
22.ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသၢဝ်ပဢူဝ်း
23.ႁူမ်ႈၽဵင်းတႆး
24.ဢမ်ႇလိုမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇ
25.ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉၸႂ်ၼွင်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးၶိူဝ်းလဵဝ်25ပုၵ်ႈ

ฉลาก: none

เพิ่มความคิดเห็นใหม่