ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ6ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလဵၵ်ႉSaiLeik
1.ထူပ်းၺႃးႁၵ်ႉလႅၼ်
2.ယႃႇပေၶႂ်ႈၸွမ်း
3.ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
4.သိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ
5.ႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
6.ဢမ်ႇၵႆထႅင်ႈယဝ်ႉ标签: none

添加新评论