ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်
ႁွင်ႉ| ၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇLainNoon
1.ၵႂႃႇလႄႈတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်
2.ၵေႃႉၵဝ်းတႃၼွၼ်းလူႈ
3.ၸႂ်ထိုင်သၼ်လွႆၶိုမ်း
4.တီႈႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်
5.တၢင်းႁၵ်ႉႁၢမ်းတီႈတႅၵ်ႈ
6.ၼမ်ႉတႃပီႈၼွင်ႉတႆး
7.ပၢၼ်ဢွၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်ႈ

ฉลาก: none

เพิ่มความคิดเห็นใหม่