ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်
1.ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ
2.ၵႆယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ
3.ၶၢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းလႆႈ
4.ၸူမ်းသိူဝ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
5.ၽဝတႆးယၢၼ်မိူင်း
6.တေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
7.တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ
8.တေပိၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉသူ
9.တိုတ်းယၢပ်ႇ
10.ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း
11.ပၼ်ႁႃၼႂ်းၽူင်း
12.ပွႆးႁၢမ်းႁၵ်ႉ
13.ပီႈတေပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
14.မွၵ်ႇႁွမ်
15.ယွၼ်းပဵၼ်မေႃၵႂၢမ်း
16.လီႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း
17.ဝူၼ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
18.ဝဵင်းႁၢင်ႈလီဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
19.ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်
20.သင်ၼွင်ႉၽွမ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်...ပေႃႈတင်းမႄႈ
22.သၢဝ်မိူင်းၼၢႆး
23.ႁၵ်ႉမိူၼ်သၢႆလူမ်း
24.ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
25.ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၼွင်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်
26.မူၺ်
27.သႅင်ႁွမ်မိူင်းသူႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ฉลาก: none

เพิ่มความคิดเห็นใหม่