ႁွင်ႉ - ၸႆၢးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ
1 ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး
2 ဢပုမ်ႇၶိူဝ်းႁိူၼ်းသိူဝ်
3 ယွၼ်း
4 ၾႃႉလႄႈလိၼ်
5 ၵူၼ်းၵျႃႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
6 သေလၢႆၾၼ်ၶမ်ႈဝႃး
7 ပၼ်ႁႃဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈ
8 ယၢၼ်မိူင်းၵွပ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း
9 မၢင်ပွၵ်ႈႁၵ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈၸင်း
10 ၵဝ်တိုၼ်းႁူႉၸဵမ်ပိုင်း
11 သႅင်လီသႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း
12 တၢင်းႁၵ်ႉလႄႈတၢင်းဢၢၼ်း
13 ႁူဝ်ၸႂ်ပၢၵ်ႇလၢႆႇ
14 လၵ်ႉႁၵ်ႉသၢဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်
15 ထုၵ်ႇလီလိုမ်းပႅတ်ႈၶဝ်
16 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁၵ်ႉပဵၼ်ၼႆ
17 ဢမ်ႇၸွမ်းလႆႈၸႂ်ၼွင်ႉ
18 ပွင်ႇၸႂ်သေၵမ်း
19 ၶဵၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ
20 ၸွင်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉႁိုဝ်
21 ငူးၵိၼ်ႁၢင်
22 တိင်ႇႁူၺ်ႇလဵဝ်
23 ပိုၼ်းၵႅပ်ႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ
24 ပၼ်ႁႅင်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း
25 မႂ်ႇသုင်လွႆတႆးလႅင်း
26 မႆႉၺွင်ႇသၢမ်ၶႃ
27 လူဝ်ႇလႆႈလိုမ်း
28 သၢဝ်LEO
29 သၢဝ်ၵေးသီး
30 သႅၼ်ၸဵပ်းၸႂ်
31 ၵွင်သိပ်းၵွင်သၢဝ်းလႄႈပူႇပၢတ်ႇ
32 ၶိူဝ်းႁိူၼ်းလုင်းသႅင်
33 ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢႆးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ
34 ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ-ၵေးသီး


1 စိုင်းချစ်ရတဲ့ရတနာ-kစိုးလေး
2 မွင်းၼွင်ႉမိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ-ၸၢႆးဢွၼ်ႇလႅင်း
3 ၽၢၵ်ႇထိုင်ၵေႃႉမွင်းပ်ႂႉ-ၸၢႆးမိူင်းႁၢၼ်
4 ထိုင်ၵေႃႉႁဵတ်းလႆႈ-ၸႆၢးတိုၼ်းလီ
5 ၵတ်းၸ်ႂ-ၸၢႆးၸွမ်လိူၼ်
6 ၶိုၼ်းလိူၼ်လၢဝ်-ၸၢႆးၵွၼ်ၶိူဝ်းလႅင်း
7 ၽဝပၢၼ်ဢမ်ႇထိူၵ်ႈ-ၸၢႆးဝုၼ်းလွတ်ႈ
8 ၸွမ်းၸ်ႂသူၵမ်း-ၸၢႆးပီႈ
9 ၵိင်ႇမႆႉႁႅင်ႈၸဵပ်းၸ်ႂ-ၸႆၢးၶမ်းဢူး


ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ฮู้ ถึง เส ป่อก มา แล
2 ငဝ်းလိူၼ်ငဝ်းလၢဝ်
3 တူၵ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ
4 တေမိူဝ်းၼႆ​​ၵေႃမိူဝ်းလွႆးလွႆးၼႃႈ
5 တၢင်းမဝ်းၸပ်းၼ်ႂးၸ်ႂ
6 တၢင်းေၽ
7 တၢင်းေၽ 2
8 တၢင်းၽေ
9 တၢင်းႁၵ်ႉပီႈေတၶိုၼ်းၼႃႈ
10 တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇလႅၵ်ႈလႆၢႈ
11 တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇၽၢင်း
12 တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ
13 တၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉဝႆႉတႃႇပီႈေၵႃႉလဵဝ်
14 တႆးယႃႇလိုမ်းတႆး
15 ပီႈၸၢႆးၼွင်ႉ​​တေၵႂႃႇယဝ်ႉ
18 ပူၼ်ႉသူပ်ႈယဝ်ႉလူး
19 ပၼ်ႁူဝ်ၸ်ႂမုင်ႈမွင်းမွင်းၸွမ်း
20 ပၼ်ႁူဝ်ၸ်ႂမုင်ႈမွင်းၸွမ်း
21 မိူဝ်းလွႆႈလွႆး
22 မွၵ်ႇႁူင်ႈၸဝ်ႉ
23 မႂၵ်ႇမူးလေး
24 ယႃႇပေလိုမ်းၼွင်ႉၼၢင်း
25 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး
26 လမ်းဝူင်းၵူပ်ႉၵူႈ
27 လိူၼ်ဢွၼ််ႇလႅင်းယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်
28 ဝႆၢးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႇၼိုင်ႈႁွင်ႈ - သၶႁ&ၼွင်ႉၼူၼ်း
29 သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်
30 သဵင်ၶၼ်တွင်ႉေလႃး
31 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
34 သဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ
35 သဵၼ်ႈတၢင်းမ်ႂႇ-ၼၢင်းၼၢင်း&ၸႆၢးၶမ်းဢွၼ်ႇ
37 သွင်ႁူဝ်ၸ်ႂႁၵ်ႉ
38 ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉၸႆၢးဢိူၺ်
39 တမိူဝ်းၼႆေၵႃႈမိူဝ်းလႆွးလႆွး
40 ၵႃႉသုမ်းႁၵ်
41 ၵႃႉသုမ်းႁၵ်ႉ[ Live ]
42 ၶႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႈထိုင်ၸႆၢးေၵႃႉႁၢၼ်
43 ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႁူဝ်ၸ်ႂ
44 ၵူၼ်းၸ်ႂၼမ်
47 ၵေႃႉႁၵ်ႉတႄႉမွင်းပႂ်ႉယူႇ-ၼၢင်းမွၵ်ႇမူၺ်လႅင်း
48 ၵဵင်းတုင်ပွတ်းဢွၵ်ႇ
49 ၵႂၢမ်းတႆး
50 တေၶွႆႈၵၼ်ယူႇ
51 ၵႂႃႇမိူဝ်းလွႆးလွႆး
53 ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိူၼ်လႅင်း
54 ၶွပ်ႈၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်
55 ၸ်ႂထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးယူႇလ်ႂ
56 ၸ်ႂထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးလ်ႂ
57 ၸ်ႂပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
58 ၸ်ႂယ်ႂႇပီႈေၵႃႉလဵဝ်
59 ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မၼ်းမီးလ်ႂ
61 ၼိုင်ႈဢမ်ႇေပႃးသွင် - ၼၢင်းၼၢင်း ၵဵင်းတုင် [ Live ]
62 ၼ်ႂးၸ်ႂတူင်ႉၸွမ်းတႃႇေသႇ
63 ၼၢင်းၼၢင်း
65 ၽူဝ်ၶီႈလဝ်ႈမေးၵူၼ်းလွင်း-ၼၢင်းၼၢင်း&ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယ
66 ၽ်ႂေတပဵၼ်ေၵႃႉပႆၢႈတဵတ်ႇ
67 ၽၢတ်ႇၵႂႃႇေပႉမႃးႁိုင်
68 ႁတ်းႁၵ်ႉ
70 ႁူဝ်ၸ်ႂတူင်ႉၸွမ်းတႃႇေသႇ
71 ႁူ့ထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႃႈ
73 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႃႈ(live)
74 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလႄႈ
76 ႁွင်ႉႁႆႈႁႃပီႈ
77 ႁၵ်ႉဢမ်ႇလိုမ်း
78 ႁၵ်ႉေတႉႁၵ်ႉသုတ်းပၢၼ်
79 ႁၵ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ-ၼၢင်းၼၢင်း ၵဵင်းတုင်
80 ႁႂ်ႈၸၢႆးႁူႉထိုင်
81 ꩡႂ်ပဵဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
82 ꩹ူၼ်းꩡႂ်ၼမ်


ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ပီႈၸႆၢးၼွင်ႉတေၵႂႃႇယဝ်ႉ
2 သဵင်ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
3 ၵူၼ်းၸႂ်ၼမ်
4 ၸႂ်ထိုင်ပီႈၸႆၢးမီးယူႇလႂ်
5 ၸႂ်ပိဝ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ
6 ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်မၼ်းမီးလႂ်
7 ႁူႉထိုင်သေပွၵ်ႈမႃးလေႈ


ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၼၢင်းၼၢင်း
1 ၵၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ပီႈ
2 ၶိုၼ်းလိူၼ်လႅင်း
3 ႁၵ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ
4 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉၼႃႈၸႆၢး
5 ယႃႇပေလိုမ်းၼွင်ႉၼႃႈ
6 ၼိုင်ႈဢမ်ႇပေႃးသွင်
7 မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂႁွင်ႉႁႆႈ