ပိုၼ်း

1、Internet-Chatting 2、တင်းမႂ်းၸွင်ႇမေႃႁၵ်ႉ 3、တၢင်းတူၺ်းၵမ်းလိုၼ်း 4、တၢတ်ႇလူင်ၵဵင်းတွင်း 5、ပီႈဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၼွင်ႉ 6、မႂ်းႁူႉယူႇႁႃႉ 7、ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ 8、ယွၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ် 9、ယႃႇၶႂ်ႈမႃး 10、လိူၼ် 11、လွမ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉ 12、လၢဝ် 13、သဵင်ႁွင်ႉတႃႉၶုၼ်တၢႆ 14、သွၼ်သိုပ်ႇသွၼ် 15、ဢမ်ႇဝႄႈလႆႈ 16、ဢမ်ႇႁၼ်တီႈသုတ်း 17、ဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ 18、ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ 19、ၵဝ်ၶႂ်ႈ 20、ၵဝ်ၽိတ်းသင် 21、ၵႆယူႇၵေႃႈၸႂ်ၸမ် 22、ၶိုၼ်းဢမ်ႇမီးမႂ်း 23、ၸႂ်

သူပ်းယွၵ်းRoze

1、တႆးၵေႃႉ 2、ပီႈၼၢၼ်သၢင်ႇထၢၵ်ႈ 3、ပေႃႈ 4、ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ 5、ယူႇၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းၵေႃႈပႆႇၺႃး 6、ယႃႇဢဝ်ႁႃးမိူဝ်းၽင်လိၼ် 7、လပ်းလင် 8、လေႃးၽႃႉ 9、လၢဝ် 10、ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵွၼ်ႇလႄႈ 11、ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၶွင်မႂ်း 12、သူပ်းယွၵ်း 13、ဢမ်ႇမီး 14、ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလီ 15、ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၽဵင်း 16、ဢၢႆႈၵျၢင်ႉယွၵ်း 17、ၸၢႆးႁၵ်ႉၼၢင်း ၼၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆး 18、ၼမ်ႉတႃ 19、ၼွင်ႉဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး 20、ၼၢင်းၵိၼ်သင်ၽိတ်း 21、ၽိူဝ်ႇၸႂ်ဝႆႉ 22、ၽဵင်းထႆး 23、ႁူင်းႁဵၼ်း 24、ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူယဝ်ႉ 25、ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသူၢယဝ်ႉ 26、ၽဝမီးၵႃႈၶၼ် – သူပ်းယွၵ်း&ဢွင်ႇထီးၶမ်း

ၸၢႆးလၢဝ်မူၼ်း

01 ယွၼ်ႉႁၵ်ႉႄလႈၸၢင်ႇလၢတ်ႈ 02 သူင်ႇထိုင်ေၵႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉ 03 သူင်ႇထိုင်ေၵႃႉၸႆၢးယႆွႉ 04 တိင်ႇထဝ်ႈသုမ်းႁၵ်ႉ 05 ၶႆွပိူၼ်ႈႄလႈၶ်ႂႈပဵၼ် 06 တၢင်းႁၵ်ႉၼွင်ႉမိူၼ်ၾႆးၽိူင်း 07 မွင်ၸ်ႂမိူဝ်ႈသုမ်းႁၵ်ႉ 08 ယႃႇၸ်ႂလဵၵ်ႉ 09 ယႃထၢင်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ 10 ၶမ်းသိုဝ်ႉ 11 ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၸမ်ႇၸူး ၸႆၢးယႆွႉ 12 I Love Much To You