ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်–ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း&ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

1、ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸုမ်ႊ
2、ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး
3、ထိုင်ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
4、တၢင်းမွင်းၵေႃႉသိုၵ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
5、ထိုင်တႆးယၢၼ်မိူင်း-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း
6、မေႃၸဵပ်းၸႂ်ၵေႃႈမေႃႁတ်းႁၢၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
7、ၽဵင်းၵၢဝ်ႇထိုင်ၼမ်ႉတဵင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
8、ၶွၼ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းသူႈ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
9、မႄႈႁဝ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
10、တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
11、သုတ်းတီႈၵႆ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
12、ၽဝၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
13、ႁတ်းၸွမ်းလႄႈၼွင်ႉ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း

https://www.shanmusic.org/album/4/ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း/ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

မကြာမီ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ MTV ” ချစ်ဖူးမှနားလည်မယ် “တေး Album ကို ဖြန့်ချီတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ “အမြဲတမ်းသာ” ဆိုတဲ့ MTV သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျား ….http://www.zaaisengzawmfah.com go to ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

1、ၼွင်ႉယႃႇပေပၢႆႊ
2、ၵိုတ်းႁွႆးၸဵပ်းမၢတ်ႇ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း)
3、ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသွင်လိၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ
4、ၵုင်ႇမုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး
5、ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸၢႆးၶႃးလဵဝ်
6、ပီႊမႂ်ႇတႆး
7、ၽဵင်းမွင်ၸႂ်
8、ၾိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး
9、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈ
10、ဝၢၼ်ႈတႆးသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ(Singapore)
11、မွင်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၸႂ်(ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ)
12、မုင်ႈမွင်းထူပ်းသူ
13、ပေႃႈ
14、ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး
15、ၼွင်ႉသၢဝ်
16、ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ
17、တၢင်းပဵၼ်မဝ်းႁၵ်ႉ
18、ၸင်ႇဝႃႈႁွမ်ပၢၼ်းပဝ်း
19、ၶႆႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း
20、ၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းၸႂ်-တေႁူတ်းၼမ်ႉႁွမ်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်)
21、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးထီးသႅင်)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
22、ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈသၢဝ်
23、,ၼုမ်ႇမီးတီႈလႂ်
24、ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးမူး)
25、တၢင်းႁၵ်ႉၽၢႆႇလဵဝ်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း)
26、တၢင်းႁၵ်ႉဝႆႉပုၼ်ႈမႂ်း
27、သၢဝ်လူင်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
28、လုၺ်း(တႅမ်ႈ-သၶႁ)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
29、ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်
30、ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
31、ၸႂ်ထိုင်ႁိူၼ်းၵဝ်ႇ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
32、တိူင်းမၼ်းလႃႈ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
33、တေႃးသႁၵ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႉ
34、တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
35、ပိူၼ်တၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
36、ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
37、ပီႊမႂ်ႇတႆး-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
38、ၽိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
39、ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ

https://www.shanmusic.org/album/3/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆးKhun Khae Tai

New Tai Khamti Song 2018
႑.လၢဢ်ၷီႈပီႈမႂ်တႆး Laak Nee Pee Mau Tai
႒.မၢၷ်ႇဢဝ်ယဝ်မိူင်း Maan Kaw Sau Moung
႓.ပၢၵ်ႈယွၵ်မူဝ်ယွၵ် Pang Son Moson
႔.ပၷ်ႈယူးပီႈမ်ႂ Pan Su Pee Mau
႕.ၵိူဝ်းၸၵ်းႁူဝ်ႁၢၵ် Khauh Phan Hohan
႖.ၸဢ်ယႃႇတႆး Phak Sa Tai
႗.ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆး Khun Khauh Tai
႘.ၸၷ်းယိူဝ်ၵိူဝ်းယၢင် Phan Shauh Khauh Sang
႙.ယႄတ်ႉၸႃဢဝ်ႈၵိူင် Set Cha Awh Khaung
႑႐.ယွၷ်ႁေၷ်ႇလိဢ်ႉတႆး Son Hen Lik Tai
႑႑.ၵိူၷ်ႈၸေင်ႈပီႈမ်ႂတႆး Neun Cheng Pee Mau Tai
႑႒.ၸၷ်းႁဝ်းၸဝ်ႇၵႆးတီႈ Phan How Chow Khamti
႑႓.ဢွပ်ႉပိူဝ်ႈမ်ႂးယီယႃး Kop Pauh Mau Sisa

https://www.shanmusic.org/album/2/tai-khamti/ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆးkhun-khae-tai