(75) ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် – ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။ 1、ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း 2、သၢႆၶေႃး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း 3、ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 4、ယွင်ႈယေႃးၵေႃႉၼႄတၢင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 5、(75)ပီၸၢႆးလၢဝ်သႂ်-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်@ 6、ၼၢင်းၼွင်ႉလဝ်း-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ် 7、ၵေႃႉၼႄတၢင်း-ယိင်းသႅင်လူႇ 8、ဢပုမ်ႇတီႈၼႂ်းၸႂ်-ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း 9、လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်ႇၵုၼ်ႁဵင်-ၼၢင်းသီၼုမ်ႇ 10、ယႃႇလိုမ်းပႅတ်ႈၶိူဝ်းတႆး-ၸၢႆးဢူး 11、ၸၢႆးၸၢႆးပေႉၵူဝ်-ၸၢႆးဢူး 12、ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၸၢႆးၶႂ်ႈပဵၼ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် 13、မွၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ် 14、ၼွင်ႉမႃးယႃၸင်ႇလႆႈ-ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ 15、ဢႃးမဵင်-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း 16、တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးတႃ-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း 17、ၸၢႆးတေႁၵ်ႉယဝ်ႉ-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း 18、ၸႂ်ထိုင်မိူဝ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း 19、ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ-ၸၢႆးတႃႇဢူး

ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်–ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း&ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ 1、ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸုမ်ႊ 2、ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး 3、ထိုင်ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 4、တၢင်းမွင်းၵေႃႉသိုၵ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 5、ထိုင်တႆးယၢၼ်မိူင်း-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း 6、မေႃၸဵပ်းၸႂ်ၵေႃႈမေႃႁတ်းႁၢၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 7、ၽဵင်းၵၢဝ်ႇထိုင်ၼမ်ႉတဵင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 8、ၶွၼ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းသူႈ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 9、မႄႈႁဝ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 10、တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 11、သုတ်းတီႈၵႆ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 12、ၽဝၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း 13、ႁတ်းၸွမ်းလႄႈၼွင်ႉ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း

ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

မကြာမီ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ MTV ” ချစ်ဖူးမှနားလည်မယ် “တေး Album ကို ဖြန့်ချီတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ “အမြဲတမ်းသာ” ဆိုတဲ့ MTV သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျား ….http://www.zaaisengzawmfah.com go to ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ 1、ၼွင်ႉယႃႇပေပၢႆႊ 2、ၵိုတ်းႁွႆးၸဵပ်းမၢတ်ႇ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း) 3、ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသွင်လိၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ 4、ၵုင်ႇမုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး 5、ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸၢႆးၶႃးလဵဝ် 6、ပီႊမႂ်ႇတႆး 7、ၽဵင်းမွင်ၸႂ် 8、ၾိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး 9、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈ 10、ဝၢၼ်ႈတႆးသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ(Singapore) 11、မွင်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၸႂ်(ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ) 12、မုင်ႈမွင်းထူပ်းသူ 13、ပေႃႈ 14、ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး 15、ၼွင်ႉသၢဝ် 16、ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ 17、တၢင်းပဵၼ်မဝ်းႁၵ်ႉ 18、ၸင်ႇဝႃႈႁွမ်ပၢၼ်းပဝ်း 19、ၶႆႈၸႂ်ထိုင်မႂ်းContinue reading… ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ