บทความภายใต้หมวดหมู่ တႆးလူင်

ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး
1 ၶတ်းၸ်ႂႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
2 ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅၵ်းႁၢႆ ၸုမ်းပေႃႈ/ မႄႈၼုမ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇယၢဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
3 တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ထုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
4 မိူင်းတႆးႁၢင်ႈထီ ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
5 တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
6 လုၵ်ႉတိၼ်ႇၶိၼ်းမႃးလႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ၸဝ်ႈၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
7 ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
8 ၵေႃႉၼေတၢင်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
9 လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈတႆးႁႂ်းၶိုတ်းပၢၼ် ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸုမ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ဝဵင်းၸၢႆးၶႃႈ
10 တူၵ်းသူးပိႊမႂ်ႇတႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
11 မႂ်ႇသုင် ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
12 ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
13 ႁိုဝ်ပၼ်တ်တ်ႇသ်င်ၵွင်တႆး ၸုမ်းမႄးၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
14 ယႃႇႁူၼ်လင် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း
15 ထိုင်ဢူၺ်းၵေႃသွၼ် ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း ၼေႁၢင်ႊ - ၼၢင်းလၢဝ်ၼုမ်ႇႁမ်
16 ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်တႆး

https://www.shanmusic.org/album/7/saiai/ယႃႇလိုမ်းမိူင်းတႆး不忘勐傣

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

1、ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူင်းတႆး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
2、သၢႆၶေႃး-ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း
3、ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
4、ယွင်ႈယေႃးၵေႃႉၼႄတၢင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
5、(75)ပီၸၢႆးလၢဝ်သႂ်-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်@
6、ၼၢင်းၼွင်ႉလဝ်း-ၸၢႆးယုမ်ႉလိူၼ်
7、ၵေႃႉၼႄတၢင်း-ယိင်းသႅင်လူႇ
8、ဢပုမ်ႇတီႈၼႂ်းၸႂ်-ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း
9、လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၢဝ်ႇၵုၼ်ႁဵင်-ၼၢင်းသီၼုမ်ႇ
10、ယႃႇလိုမ်းပႅတ်ႈၶိူဝ်းတႆး-ၸၢႆးဢူး
11、ၸၢႆးၸၢႆးပေႉၵူဝ်-ၸၢႆးဢူး
12、ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၸၢႆးၶႂ်ႈပဵၼ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်
13、မွၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်-ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်
14、ၼွင်ႉမႃးယႃၸင်ႇလႆႈ-ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ
15、ဢႃးမဵင်-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း
16、တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇမီးတႃ-ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း
17、ၸၢႆးတေႁၵ်ႉယဝ်ႉ-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
18、ၸႂ်ထိုင်မိူဝ်ႈႁၵ်ႉၵၼ်-ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း
19、ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယႂ်ႇ-ၸၢႆးတႃႇဢူး

https://www.shanmusic.org/album/5/ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်/75-ပီ-ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်-ပၢႆးမွၼ်းၸုမ်း

ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ — ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ || ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ
1 ပွႆးသွၼ်းသိူဝ်းသႃႇ ယႃႇပၼ်ဝၢႆးႁၢႆ
2 ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ
3 ပွႆးသွၼ်းၵႅၼ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း
4 သူင်ႇထိုင်ၵေႃႉသွၼ်းႁၵ်ႉ
5 ၶွင်တွၼ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ
6 ယွၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉပႅင်း
7 ပွႆးသွၼ်းသူင်ႇလွင်ႈႁၵ်ႉတႃႇႁႃး
8 ႁုမ်ႈၵၼ်သွၼ်းၼမ်ႉ
9 မႃးလႄႈမူၼ်ႈပွႆးသွၼ်း

https://www.shanmusic.org/album/6/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ-oror-ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ/ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

1、ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸုမ်ႊ
2、ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး
3、ထိုင်ၼူၵ်ႉဢွၼ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
4、တၢင်းမွင်းၵေႃႉသိုၵ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
5、ထိုင်တႆးယၢၼ်မိူင်း-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း
6、မေႃၸဵပ်းၸႂ်ၵေႃႈမေႃႁတ်းႁၢၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
7、ၽဵင်းၵၢဝ်ႇထိုင်ၼမ်ႉတဵင်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
8、ၶွၼ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်းသူႈ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
9、မႄႈႁဝ်း-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
10、တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
11、သုတ်းတီႈၵႆ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
12、ၽဝၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း
13、ႁတ်းၸွမ်းလႄႈၼွင်ႉ-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း

https://www.shanmusic.org/album/4/ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း/ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်-ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း-oror-ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

မကြာမီ ကျွန်တော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ MTV " ချစ်ဖူးမှနားလည်မယ် "တေး Album ကို ဖြန့်ချီတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ "အမြဲတမ်းသာ" ဆိုတဲ့ MTV သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျား ....http://www.zaaisengzawmfah.com go to ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

1、ၼွင်ႉယႃႇပေပၢႆႊ
2、ၵိုတ်းႁွႆးၸဵပ်းမၢတ်ႇ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း)
3、ယႃႇဢဝ်ၵႂၢမ်းသွင်လိၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ
4、ၵုင်ႇမုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး
5、ၶႂ်ႈယူႇႁူမ်ႈၸၢႆးၶႃးလဵဝ်
6、ပီႊမႂ်ႇတႆး
7、ၽဵင်းမွင်ၸႂ်
8、ၾိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး
9、မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈ
10、ဝၢၼ်ႈတႆးသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ(Singapore)
11、မွင်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇၸႂ်(ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ)
12、မုင်ႈမွင်းထူပ်းသူ
13、ပေႃႈ
14、ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး
15、ၼွင်ႉသၢဝ်
16、ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ
17、တၢင်းပဵၼ်မဝ်းႁၵ်ႉ
18、ၸင်ႇဝႃႈႁွမ်ပၢၼ်းပဝ်း
19、ၶႆႈၸႂ်ထိုင်မႂ်း
20、ၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းၸႂ်-တေႁူတ်းၼမ်ႉႁွမ်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်)
21、ၵႂၢမ်းၸူမ်းပီႈၼွင်ႉ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးထီးသႅင်)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
22、ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈသၢဝ်
23、,ၼုမ်ႇမီးတီႈလႂ်
24、ၸႂ်ထိုင်မိူင်းပၼ်ႇ(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးမူး)
25、တၢင်းႁၵ်ႉၽၢႆႇလဵဝ်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးလၢဝ်ၶွၼ်း)
26、တၢင်းႁၵ်ႉဝႆႉပုၼ်ႈမႂ်း
27、သၢဝ်လူင်(တႅမ်ႈ-ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း
28、လုၺ်း(တႅမ်ႈ-သၶႁ)ႁွင်ႉၵိုၵ်းတင်း-ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း
29、ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်
30、ၵဝ်ပဵၼ်ဢီႈသင်ဝႆ့-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
31、ၸႂ်ထိုင်ႁိူၼ်းၵဝ်ႇ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
32、တိူင်းမၼ်းလႃႈ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
33、တေႃးသႁၵ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႉ
34、တၢင်းႁၵ်ႉၾၢႆလဵဝ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
35、ပိူၼ်တၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်
36、ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
37、ပီႊမႂ်ႇတႆး-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
38、ၽိင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၶိူဝ်းတႆး-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ
39、ၽၢႆႇၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉယွမ်း-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်ႈ

https://www.shanmusic.org/album/3/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ/ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ