ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆးKhun Khae Tai

New Tai Khamti Song 2018 ႑.လၢဢ်ၷီႈပီႈမႂ်တႆး Laak Nee Pee Mau Tai ႒.မၢၷ်ႇဢဝ်ယဝ်မိူင်း Maan Kaw Sau Moung ႓.ပၢၵ်ႈယွၵ်မူဝ်ယွၵ် Pang Son Moson ႔.ပၷ်ႈယူးပီႈမ်ႂ Pan Su Pee Mau ႕.ၵိူဝ်းၸၵ်းႁူဝ်ႁၢၵ် Khauh Phan Hohan ႖.ၸဢ်ယႃႇတႆး Phak Sa Tai ႗.ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆး Khun Khauh Tai ႘.ၸၷ်းယိူဝ်ၵိူဝ်းယၢင် Phan ShauhContinue reading… ၵုၷ်ၵိူဝ်းတႆးKhun Khae Tai