ၵႂၢမ်းႁိူဝ်ႈၵႂၢမ်းႁိူင်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် (3) ၵေႃႉ မႄးႁွင်ႉ ဝႆႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း၊ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင် လႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၵႂၢမ်းတင်းမူတ်း မီး (8)ပုၵ်ႈၶႃႈ

ၼၢင်းသႃႇရႃႇ – ႁိူဝ်း

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တင်းမူတ်းမီး 7 ႁူဝ်ၵူၺ်း ထွမ်ႇၵႂႃႇထွမ်ႇမႃး တေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သႉၶႉႁ ယူႇ

ၼၢင်းသႃႇရႃႇ

ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ပိုၼ်း

ပိုၼ်း