သင်ႇထိုင်ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်း – ၼၢင်းသႅင်ပၢင်ႇ

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်းယူႇ (14) ပုၵ်ႈၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းၾၼ် – တီးလူ

ၵႂၢမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉဢေႃႈ လႅမ်ႉတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။ ၼႂ်းဢႄႇလ်မပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း (13)ပုၵ်ႈၶႃႈ။

ဢမ်ႇမေႃတိူဝ်ႉၸႂ် – ပူႇပီး

ဢႄႇလ်ပမ်ႇ ဢမ်ႇမေႃတိူဝ်ႉၸႂ်ၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း (12)ပုၵ်ႈၶႃႈ ၵႂၢမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ လီထွမ်ႇဢေႃႈ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။

ပူႇပီး

ပူႇပီး