ပိုၼ်း – ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၽဵင်းဢႄႇလ်ပမ်ႇပိုၼ်းမၢႆ-2 ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၼႂ်းၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်းယူႇ 11 ပုၵ်ႈၶႃႈ။ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ။

ပိုၼ်း

ပိုၼ်း

ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

ၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ပႃးၵႂၢမ်း ၶႃးလႃးပၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူင်းထႆးႁွင်ႉပႃးဝႆႉ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ်ႁိုဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၼၢင်းမုၼ်းမိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း 15 ပုၵ်ႈၶႃႈ။ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႉၼႆႉ ၵႂၢမ်းမၼ်းၼၢင်း တေဢမ်ႇမီးဝၼ်းတၢႆ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်း ၵႂႃႇတင်းလႂ်လႆႈ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈသဵင်မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼမ်ႉၵတ်းလႆယွႆႉၸွမ်းတူဝ် ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈႁူႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထွမ်ႇၸႂ်ၸပ်းၸွမ်းတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။