သဵၼ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉသွင်ၽၢႆႇ – ၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်းယူႇ (12)ပုၵ်ၶႃႈ လီထွမ်ႇဢေႃႈ။

မွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင် – ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်ၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း (13)ပုၵ်ႈၶႃႈ။