ၸိူင်းလႅဝ်း – ႁိူၼ်းႁဝ်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီးၽဵင်းၵႂၢမ်းယူႇ (13)ပုၵ်ႈၶႃႈ။ ၵႂၢမ်းသူၼ်းတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶွင် ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ။

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း – ဝၢင်းၶႂၢင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇ ဝၢင်းၶႂၢင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆႉ တေမီးၽဵင်းၵႂၢမ်းယူႇ (10)ပုၵ်ႈၶႃႈ လီထွမ်ႇဢေႃႈ။

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

ၸၢႆးၸွမ်လၢဝ်ၶိူဝ်း – ၼွင်ႉႁၵ်ႉၽႂ်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉမီးၵႂၢမ်းယူႇ (10)ပုၵ်ႈၶႃႈ။