သိုပ်ႇပႆ – ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇသိုပ်ႇပႆ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်ၼႆႉ တေမီး ၵႂၢမ်းယူႇ 12 ပုၵ်ႈ ၶႅမ်ႉဢေႃႈထွမ်ႇတူၺ်းလႄႈ

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်

သေလၢႆဝၼ်းႁၵ်ႉၵၼ် – ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း

ဢႄႇလ်ပမ်ႇၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်းၼႆႉ သူင်ႇၶႅပ်းမၼ်းမႃးတီႈၶႃႈႁဝ်း ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းပႆႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းသေလႄႈ လႆႈတၢင်ႇပၼ် ယဝ်ႉၶႃႈ ပီႈၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း။

ယိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈတီႈသူင်ႇမႃးပၼ်ၶႅပ်းၵႂၢမ်း

ဝႅပ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ^_^

ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း

ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း

မိူၼ်မွၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း – ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်း 12 ပုၵ်ႈ ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်လႄႈ ၼၢင်းလၢဝ်ၶိူဝ်း ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ လီထွမ်ႇဢေႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ။

ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်

ၼၢင်းသႅင်ႁွမ်