ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်းႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ – ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်း

ၸိမ်းတူၺ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ယူဝ်ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈပဵၼ် ပၢၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ်မႃးၶိုၼ်း

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼၵ်း

ယိင်းႁွမ် – ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်